صدای مشتری


مشتري گرامی، واحد ارتباط با مشتري (CRM) شركت کارا ماشین آرنا به صورت شبانه روز منتظر شنيدن نظرات شماست. تا پس از دريافت آن حداكثر ظرف مدت 24 ساعت جهت پيگيري و دريافت شرح نظر با شما تماس حاصل مي نمايد.