بازدید و آماده سازی روزانه  لیفتراک قبل از شروع کار :


1ـ باک سوخت را از نظر نشتی و وضعیت سوخت بررسی کنید، و در مکانهایی که گازهای قابل اشتعال است کار نکنید.
2ـ باد لاستیک ها را چک کنید.
3ـ کلیه لیورها را در وضعیت طبیعی خود یعنی در وسط قرار دهید.
4ـ هر یک از دستگیره ها و وضعیت پدال را بررسی کنید.
5 ـ قبل از راه اندازی دستگاه اقدامات ایمنی را به عمل آورید.
6 ـ ترمز دستی را بخوابانید.
7 ـ به شکل آزمایشی لیفتراک را حرکت دهید  و ترمز را امتحان کنید.
8 ـ پیش از شروع بکار سیستم کنترل و اعلام خطر را بررسی کنید.