دستورالعمل کار با لیفتراک :

1ـ رانندگان لیفتراک ها باید دارای گواهینامه مخصوص رانندگی باشند.
2ـ رانندگان لیفتراک باید هر روز قبل از انجام کار،  لیفتراک را بازرسی نمایند که این بازرسی شامل موارد زیر است:
ـ  تنظیم باد لاستیکها و بازدید چرخها.
ـ اطمینان از سالم بودن سیستم برق لیفتراک.
ـ  بازدید ذخیره سوخت و روغن لیفتراک.
ـ اطمینان از شارژ صحیح باطری لیفتراک.
ـ اطمینان از سالم بودن قسمت بالا برنده و متمایل کننده لیفتراک.
3ـ هرگز بیشتر از حد مجاز نباید به بالا برها ، بار تحمیل نمود.
4ـ هرگز جهت تعادل بار نباید در انتهای لیفتراک وزنه و یا افراد سوار شوند.
5ـ   استفاده از دو دستگاه لیفتراک برای جا به جا کردن بارهای سنگین ممنوع می باشد.
6ـ    قبل از بلند کردن بار بایستی نسبت به سالم بودن سکوها و … و استحکام آنها با توجه به وزن بار اطمینان حاصل نمود.
7 ـ در حین رانندگی بایستی به علائم رانندگی در کارگاه دقت نمود و در مسیرهای خط کشی شده حرکت کرد.
8ـ در سر بالایی ها و سرازیری ها مراقب لیفتراک  و بار موجود در آن باشید.
9ـ در موقع عبور از محوطه دربها ، راهروها و تونلها به ارتفاع سقف توجه کنید.
10ـ    هرگز لیفتراک را روشن رها نکنید و در موقع ترک آن سو ئیچ را از روی آن بردارید.
11ـ  حمل اشخاص بوسیله لیفتراک اکیدا” ممنوع می باشد.
12ـ  از کشیدن سیگار در نزدیکی باطریهای در حال شارژ و همچنین هنگام سوخت گیری اجتناب نمایید.
13ـ  در موقع سوخت گیری وسیله نقلیه را خاموش نمایید.
14ـ عرض کلی لیفتراک با در نظر گرفتن بار نبایستی از ۵/۲ متر بیشتر باشد.
15ـ در موقع حرکت بدون بار فاصله لبه پایینی چنگک از سطح زمین نباید از ۱۵سانتی متر کمتر باشد.
16ـ از حرکت سریع و دور زدن و توقف ناگهانی بایستی اجتناب کرد.
17ـ بایستی اطمینان داشت که بار متعادل بوده و در جای خود محکم شده است تا از لغزش احتمالی و سقوط بار جلوگیری شود.
18ـ  باید در طول مسیر سرعت لیفتراک را ثابت نگه داشت.