محمود دعایی مدیر مسئول روزنامه اطلاعات در جشنواره زن و رسانه:
🔸ابایی ندارم نام ببرم از خانم دکتر زهرا رهنورد به‌عنوان یک زن موفق رسانه‌ای در کنار همسر بزرگوارشون.