شرایط بکارگیری لیفتراک:
1ـ هدایت لیفتراک فقط برعهده راننده بوده و از واگذاری آن به دیگران پرهیز گردد.
۱ـ حتما از وسایل حفاظت فردی نظیر کلاه ایمنی برای راننده استفاده گردد.
۲ـ استفاده از اتاق مناسب لیفتراک جهت پیشگیری از برخورد وسایل مکانیکی به راننده .
۳ـ نصب ابزار اخطار دهنده مثل بوق .
4ـ نصب چراغ جلو و عقب در لیفتراک به ویژه برای کار در شب و نقاط تاریک .
5ـ همرا داشتن یا تجهیز لیفتراک به وسایل اطفاء حریق .
6ـ لیفتراک دارای دکمه یا سوئیچ برای قطع برق باشد این دکمه باید در دسترس راننده باشد .
7 ـ در تمامی قسمتهائی که لیفتراک رفت و آمد می کند باید تهویه کامل برقرار باشد .
8 – مسیر حرکت وکف کارگاه باید کاملاً هموار بوده و هیچ گونه پستی و بلندی نداشته باشد .
9ـ مسیر حرکت باید با علائم معین ، مشخص گردد و لیفتراک باید در مسیر تعیین شده حرکت کند .
10ـ در تمام مسیر حرکت لیفتراک  باید علائم رانندگی  وجود داشته باشد .
11ـ هنگام بارگیری باید لیفتراک به بار نزدیک شود و پس از توقف ، شاخک در فاصله ۱۵cm از زمین قرار گیرد و سپس به زیر بار هدایت گردد . پس از بارگیری میبایست دکل را به سمت عقب هدایت کرد تا بار کاملا به دکل تکیه کند .
12ـ موقع رانندگی بدون بار شاخک لیفتراک میبایست حداقل  ۱۵cm  تا زمین فاصله داشته باشد .
13ـ پایین آوردن و چیدن بار به روی هم به کندی انجام گرفته و میزان فاصله با زمین رعایت گردد .
14ـ رانندگی باید با سرعت کم باشد و از ترمزهای آهسته و تدریجی استفاده گردد .