موارد منع کار با لیفتراک :
1ـ راندن بدون اجازه رسمی.                    
2ـ بلند کردن بار نامتعادل.
3ـ بلند کردن بار بیش از قدرت و ظرفیت لیفتراک .
4ـ تخلف از علائم راهنمایی و رانندگی.
5ـ دور زدن با بار در ارتفاع.
6ـ افزایش وزنه تعادل در لیفتراک.
7ـ سوار کردن اشخاص روی لیفتراک بویژه در محل بارگیری.
8ـ ترمز کردن شدید.
9ـ ترک کردن لیفتراک در هنگامی که روشن میباشد و گذاشتن آن در مسیر تردد .
10ـ تردد و یا عبور در محل های تعیین نشده .
11ـ بلند کردن بار با یک شاخک بالابر.