در حضور روحانی و آلماس بیک آتامبایف روسای جمهوری دو کشور؛
تهران و بیشکک پنج سند همکاری در زمینه های ارتباطات وفناوری، مبارزه با قاچاق، مبادلات فرهنگی و پزشکی امضا کردند.