سامانه موشکی تلاش برای اولین بار در جنوب کشور "استقرار عملیاتی" یافت.