قوهای مهاجر سیبری برای نخستین بار، آببندان های شهرستان گلوگاه در منتهی الیه شرق مازندران را برای گذراندن زمستان انتخاب کرده اند.