قائم مقام وزیر کشور: اشکالات برگه‌های انتخابات رفع شد و در مرحله چاپ قرار دارد.
🔹 اکنون مقدمات کار است و طبق برنامه زمان بندی انتخابات انجام می‌شود.
🔹 ما با مجلس و شورای نگهبان مذاکره می‌کنیم تا انتخابات ریاست جمهوری و شوراها به صورت الکترونیکی برگزار شود.