جهانگیری:
🔹دولت دنبال ایجاد نرخ جدید ارز نیست.
🔹برخی ۳ هزار و ۶۰۰ تومان را نرخ جدید دلار مطرح می کنند که این رقم درست نیست.
🔹دلار حاصل از صادرات غیرنفتی باید به سیستم کشور بازگردد.